0

Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.gradinamax.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.gradinamax.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – tai GradinaMax ribotos atsakomybės bendrovė, kuri taip pat yra Internetinės parduotuvės savininkas:

Gradinamax Oksana Wieckowicz
Poland Zgierz, ul. Barwnikowa 10, 95-100
Mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 927-185-49-48
Įmonės kodas (REGON): 521511993

El. paštas: support@gradinamax.lt

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.4. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo Taisyklės.

1.6. Darbo dienos – savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.

1.7. Pristatymas – tai faktinis Pardavėjo, per Tiekėją, užsakyme nurodytų Prekių pristatymo Klientui veiksmas.

1.8. Tiekėjas – tai kurjerių įmonė, su kuria Pardavėjas bendradarbiauja pristatydamas Prekes.

1.9. Slaptažodis – reiškia Kliento Registracijos Internetinėje parduotuvėje metu pasirinkta raidžių, skaičių ar kitų simbolių eilutę, naudojama prieigai prie Kliento paskyros Internetinėje parduotuvėje užtikrinti.

1.10. Klientas – subjektas, kuriam pagal Nuostatus ir teisės aktų nuostatas gali būti teikiamos elektroninės paslaugos arba su kuriuo gali būti sudaroma Pardavimo sutartis.

1.11. Vartotojas - fizinis asmuo, sudarantis su prekiautoju teisinį sandorį, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo ūkine ar profesine veikla.

1.12. Kliento paskyra - kiekvienam Klientui skirtas atskira paskyra, kurią Pardavėjas atidaro Kliento vardu, Klientui atlikus registraciją ir sudarius sutartį dėl Kliento paskyros paslaugos teikimo.

1.13. Verslininkas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo ir kuriam įstatymas suteikia teisnumą, savo vardu vykdantis ūkinę ar profesinę veiklą ir atliekantis teisinius veiksmus, tiesiogiai susijusius su jo ūkine ar profesine veikla.

1.14. Vartotojo teises turintis verslininkas - fizinis asmuo, sudarantis pirkimo-pardavimo sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, kad ji nėra šio verslininko profesinio pobūdžio, visų pirma dėl jo verslo veiklos dalyko, pateikto remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.

1.15. Registracija – tai Taisyklėse nurodytu būdu atliktas faktinis veiksmas, reikalingas Klientui naudotis visomis Internetinės parduotuvės funkcijomis.

1.16. Parduotuvės svetainė – tai interneto svetainės, kurioje Pardavėjas valdo Internetinę parduotuvę, veikiančią www.gradinamax.lt domene.

1.17. Prekė - tai produktas, kurį Pardavėjas pateikia Parduotuvės interneto svetainėje ir kuriam gali būti taikoma Pardavimo sutartis.

1.18. Patvarioji laikmena – įrankis, leidžiantis Klientui ar Pardavėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kuris leistų ateityje prieiti prie informacijos per laikotarpį, atitinkantį šios informacijos naudojimo tikslus ir kuri leistų saugomą informaciją atkurti nepakeistą.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs langelį varnele ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėją ir Pardavėją GradinaMax (toliau – Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu www.gradinamax.lt internetinėje parduotuvėje.

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar/ ir papildyti Taisykles, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų.

2.4. Internetinėje parduotuvėje www.gradinamax.lt turi teisę pirkti prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos Pirkėjai, kurie yra:

2.4.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;

2.4.2. Juridiniai asmenys;

2.4.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.

2.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.gradinamax.lt.

2.6. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Lietuvos Respublikoje.

2.7. Visos teisės į Internetinę parduotuvę, įskaitant nuosavybės teises, intelektinės nuosavybės teises į jos pavadinimą, interneto domeną, Parduotuvės svetainę, taip pat į Parduotuvės svetainėje esantį turinį, formas, logotipus (išskyrus svetainėje pateikiamus logotipus ir nuotraukas, kurių autorinės teisės priklauso tretiesiems asmenims) priklauso Pardavėjui, o naudojimasis jomis gali vykti tik Taisyklių nustatyta tvarka ir laikantis Taisyklių bei gavus raštišką Pardavėjo sutikimą.

2.8. Draudžiama naudotis Internetinės parduotuvės ištekliais ir funkcijomis Kliento veiklai, kuri pažeistų Pardavėjo interesus, t.y:

● kito verslininko ar prekės reklamai;

● veikla, kurią sudaro su Pardavėjo veikla nesusijusio turinio paskelbimas;

● veikla, kurią sudaro melagingo ar klaidinančio turinio paskelbimas.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas perka prekes Internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228-11 straipsnyje, išlaidų, per 30 (trisdešimt) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsniu „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“.

3.3. Pirkėjas apie sutarties atsisakymą turi informuoti Pardavėją raštu pateikdami Pardavėjui prašymą dėl sutarties atsisakymo. Šis prašymas gali būti pateiktas, pavyzdžiui, raštu, Pardavėjo adresu, GradinaMax, Przylep (66-015), gatvė Zakładowa 32, Lenkija arba elektroniniu paštu: support@gradinamax.lt. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti prašymą jam nepasibaigus. Pardavėjas nedelsdamas patvirtina Vartotojui ir Vartotojo teises turintiems verslininkams gavęs per svetainę pateiktą formą.

3.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:

3.4.1. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);

3.4.2. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.4.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsnių numatyta tvarka.

3.4.5. Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

3.4.6. Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.

3.5. Pardavimo sutarties atsisakymo atveju ji laikoma negaliojančia.

3.6. Jeigu Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas pareiškimą dėl Pardavimo sutarties atsisakymo pateikė prieš Pardavėjui priėmus jo pasiūlymą, pasiūlymas nustoja galioti.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo ar Verslininko pareiškimo apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžinti visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant Prekės pristatymo Vartotojui arba Vartotojo teises turinčiam Verslininkui išlaidas. Pardavėjas gali sulaikyti iš vartotojo ar verslininko, turinčio vartotojo teises, gautų mokėjimų grąžinimą iki tol, kol vartotojas ar verslininkas, turintis vartotojo teises, grąžins Prekes arba pateiks įrodymus, kad Prekes išsiuntė atgal, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

3.8. Jeigu Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas, įgyvendinantis sutarties atsisakymo teisę, pasirinko kitą Prekių pristatymo būdą nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastas Pristatymo būdas, Pardavėjas neprivalo grąžinti Vartotojo dėl siuntimo patirtų papildomų išlaidų.

3.9. Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjo nurodytu adresu. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti Prekes Pardavėjo adresu iki termino pabaigos.

3.10. Atsisakymo atveju Klientas, kuris yra Vartotojas arba Vartotojo teises turintis Verslininkas, padengia tik tiesiogines grąžinimo išlaidas.

3.11. Jeigu dėl savo pobūdžio Prekės paprastai negali būti grąžinamos paštu, Pardavėjas apie prekių grąžinimo išlaidas Parduotuvės tinklalapyje informuoja Vartotoją ar Vartotojo teises turintį Verslininką.

3.12. Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas atsako už bet kokį Prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Prekių naudojimo daugiau, nei būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

3.13. Pardavėjas mokėjimą grąžina naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudoja Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas, nebent Vartotojas ar Vartotojo teises turintis verslininkas aiškiai sutiko dėl kitokio grąžinimo būdo, dėl kurio nėra jokių papildomų išlaidų.

3.14. Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, nesuteikiama teisė atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, kai paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susiję su kitais daiktais.

3.15. Teisė atsisakyti Pardavimo sutarties nesuteikiama Vartotojui ir Verslininkui, turinčiam Vartotojo teises, susijusias su sutartimis, pagal kurias Prekės greitai genda arba turi trumpą galiojimo laiką.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.4. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją (el. paštu arba telefonu, nurodytu Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje) apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

4.5. Jei, kurjeriui pristačius prekes, Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai turi būti nedelsiant pranešta siuntą pristačiusiam kurjeriui, taip pat turi būti surašytas pakuotės pažeidimų aktas. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

4.6 Jei Pirkėjas pasirinko prekės atsiėmimo paslaugą paštomate, atsiimdamas siuntą Pirkėjas pastebėjo pakuotės pažeidimą, Pirkėjas privalo susisiekti su siuntų taško darbuotoju ir surašyti pakuotės pažeidimų aktą.

4.7. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu, nurodytu Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje, apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

4.8. Pirkėjas privalo apmokėti kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Kai prekė grąžinama dėl kokybės trūkumo, prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

5. PARDAVĖJO TEISĖS 

5.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose. Jei bendrovė laikinai sustabdys arba iš viso nutrauks elektroninės parduotuvės veiklą, tuos Pirkėjus, kurie jau yra pateikę užsakymus, tačiau dar nėra jų gavę, Pardavėjas informuos pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose, arba atskiru pranešimu kiekvienam, pranešdamas apie pateiktų užsakymų tolimesnį vykdymo procesą.

5.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti, taisyti Pirkimo pardavimo Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Pirkėjai bus informuojami prisijungus prie paskyros po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės gali Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę arba grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

7.1. Klientas užsakymus Internetinėje parduotuvėje gali pateikti per Parduotuvės svetainę arba elektroniniu paštu, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.

7.2. Klientas užsakymus Internetinėje parduotuvėje gali pateikti telefonu Parduotuvės svetainėje nurodytomis valandomis ir dienomis. Pateikiant užsakymus šiuo būdu gali būti ribojami atsiskaitymo būdai.

7.3. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.gradinamax.lt arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas taisykles.

7.3.1. Norėdamas susikurti Kliento paskyrą, Klientas privalo atlikti nemokamą registraciją.

7.3.2. Norint pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje registracija nebūtina.

7.3.3. Norėdamas užsiregistruoti, Klientas turėtų užpildyti Pardavėjo Parduotuvės interneto svetainėje pateiktą registracijos formą ir elektroniniu būdu nusiųsti Pardavėjui, registracijos formoje pasirinkdamas atitinkamą funkciją. Registracijos metu Klientas nustato individualų Slaptažodį.

7.3.4. Klientas taip pat turi galimybę užsiregistruoti savo vartotojo paskyroje su interneto svetainių www.facebook.com, www.google.com ir www.twitter.com paskyromis arba sukuriant individualius prisijungimus tiesiogiai per internetinę svetainę. Kliento paskyra sukuriama per specialų nukreipimą iš Parduotuvės svetainės į paslaugos, per kurią užsiregistruoja Klientas, svetainę, kurioje Kliento prašoma nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos jis turi tam tikroje svetainėje. Po autorizavimo Klientas nukreipiamas atgal į Parduotuvės Svetainę, kur sukuriama Kliento Paskyra su nuoroda į vartotojo paskyrą svetainėje, per kurią Klientas registruojasi. Pardavėjas tam tikros svetainės vartotojo vardo ir slaptažodžio neregistruoja ir nesaugo.

7.3.5. Klientas, pildydamas registracijos formą, turi galimybę susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo Politika, sutikdamas su jų turiniu pažymėdamas formoje atitinkamą laukelį.

7.3.6. Pateikęs užpildytą registracijos formą, Klientas registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu nedelsdamas gaus Pardavėjo patvirtinimą apie registraciją. Šiuo momentu sudaroma elektroninio Kliento paskyros paslaugos teikimo sutartis ir Klientas įgyja galimybę prisijungti prie Kliento paskyros bei atlikti Registracijos metu pateiktų duomenų pakeitimus.

7.4. Detalesnį konkrečios prekės aprašymą bei jos įsigijimo sąlygas, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant prekės pavadinimo ir (ar) paveikslėlio. Jei kai kurių prekių kiekis yra ribotas, apie tai Pirkėjas informuojamas prekių aprašyme. Todėl, esant tokiai informacijai, Pardavėjas prašo, prieš užsakant prekę, susisiekti su Pardavėju. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesusisieks su Pardavėju dėl tikslesnės informacijos bei užsakys prekę ir Pardavėjas jos neturės ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama, kaip numatyta Pirkimo pardavimo taisyklių 6.3. punkte.

7.5. Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas. Registruotas Pirkėjas prekių išsirinkimo ir (ar) užsakymo procedūrą gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje.

7.6. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, nuo Užsakymo patvirtinimo momento, t.y. kai įvykdomos visos šios sąlygos:

● Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas;

● Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą;

● Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą;

● Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo užsakymas priimtas.

7.7. Prekes perkant telefonu ar el. paštu, Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą.

7.8. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.9. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo sumokėjimo už prekę dienos.

7.10. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Jei Pirkėjas užsiregistravo Internetinės parduotuvės sistemoje, jis turi galimybę sistemos matyti pirkimo istoriją, kai yra prisijungęs prie Internetinės parduotuvės paskyros.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, jei nėra nurodyta kitaip.

8.2. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių ar nepakankamo prekių likučio negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti alternatyvią prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu) arba grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

8.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

Mokėjimo kortele - mc/visa/amex;

Banko pavedimu - per išorinę mokėjimo sistemą - PayPal ir Trustly;

Atsiskaityti grynaisiais - pristatymo metu, šiuo atveju užsakymo vykdymas prasidės Pardavėjui išsiuntus Klientui užsakymo patvirtinimą;

Išankstinis mokėjimas - jei Klientas pasirinko išankstinio apmokėjimo formą, per 7 darbo dienas turi sumokėti už užsakymą pagal sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį numatytą sumą.
Klientui neįvykdžius mokėjimo per punkte nurodytą terminą, Pardavėjas nustato Klientui papildomą terminą sumokėti ir informuoja apie tai Klientą. Informacijoje apie papildomą apmokėjimo terminą taip pat pateikiama informacija, kad šiam terminui pasibaigus, Pardavėjas pasitrauks iš Pardavimo sutarties. Neefektyviai pasibaigus antrajam mokėjimo terminui, Pardavėjas patvariojoje laikmenoje išsiųs Klientui pareiškimą apie sutarties atsisakymą.

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.

9.2 Sumažinta kaina - tai orientacinė kaina, t. y. mažiausia kaina, kurią Pardavėjas taikė bent per paskutines 30 dienų iki kainos sumažinimo prekei dienos. Pagal įstatymą prekės kaina gali būti mažinama palaipsniui. Sumažinta kaina galioja neviršijant turimų Prekės/paslaugos atsargų.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiama kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.

9.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pardavėjas Pristatymą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja Prekes, kurios yra Pardavimo sutarties dalykas, pristatyti be defektų.

10.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:

● Prekių pristatymo adresą, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;

● Pasirinktą pristatymo paslaugų teikėjo skyrių, terminalą ar paštomatą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų), todėl, jei dėl susidariusio siuntos svorio ar išmatavimų nėra galimybės užsakymo išsiųsti šiuo būdu, apie tai Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu arba el. paštu).

10.4. Pasirinkus pristatymo būdą kurjeriu, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

10.5. Jei Kliento nėra adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą kaip pristatymo adresą, Tiekėjo darbuotojas paliks pranešimą arba bandys susisiekti su Klientu telefonu, kad suderintų pristatymo laiką. Jei Tiekėjas grąžina užsakytas Prekes atgal į Internetinę parduotuvę, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju el. paštu arba telefonu ir dar kartą su Pirkėju suderina pristatymo datą ir kainą.

10.6. Pardavėjas Parduotuvės interneto svetainėje skelbia informaciją apie darbo dienų skaičių, reikalingą Pristatymui ir Užsakymo apdorojimui.

10.7. Parduotuvės interneto svetainėje nurodyta pristatymo ir užsakymo įvykdymo data skaičiuojama darbo dienomis.

10.8. Užsakytas Prekes Tiekėjas pristato Klientui užsakymo formoje nurodytu adresu.

10.9. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

10.9.1. Esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kai prekių pristatymo terminas vėluoja, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

10.9.2. Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Pirkėjas turi teisę pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato daiktų per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

10.9.3. Jeigu Pardavėjas atsisakė pristatyti daiktus arba jeigu pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, atsižvelgiant į visas su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, arba jeigu prieš sutarties sudarymą Pirkėjas pranešė Pardavėjui, kad daiktų pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, šiais atvejais Pardavėjui nepristačius daiktų per sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti sutartį.

10.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

10.11. Prekių išsiuntimo Klientui dieną Pardavėjo siuntimą patvirtinanti informacija išsiunčiama Kliento nurodytų elektroninio pašto adresu arba SMS žinute.

10.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kuomet Pirkėjas pasirašo kurjeriui elektroniniame siuntų žymėjimo prietaise arba prekė atsiimama iš siuntų terminalo ir priėmimo faktas užfiksuojamas pristatymo paslaugas teikiančių kurjerių duomenų bazėje.

10.13. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos svetainėje www.gradinamax.lt. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

10.14. Pardavėjas, vadovaudamasis Kliento valia, prie siuntos, kuri yra Pristatymo objektas, prideda kvitą arba PVM sąskaitą faktūrą, apimančią pristatytas Prekes. Norėdamas gauti PVM sąskaitą faktūrą, Pirkėjas pirkimo metu turi deklaruoti, kad perka Prekes kaip verslininkas (mokesčių mokėtojas). Pirmiau nurodyta deklaracija pateikiama pažymint atitinkamą langelį užsakymo formoje prieš siunčiant užsakymą Pardavėjui.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.gradinamax.lt.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savo dydžiu, forma ir spalva gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip nei realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjas užtikrina Prekių pristatymą be defektų (nebent jos pažeidžiamos pristatymo metu). Pardavėjas atsako pirkėjui, jei prekė turi trūkumų (garantija).

11.4. Jei Prekė turi trūkumų, Klientas gali:

● Pateikti kainos sumažinimo arba pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo prašymą (laisva forma), nebent Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas Klientui nereikalingų nepatogumų nekokybišką Prekę pakeičia be defektų arba pašalina trūkumą. Šis apribojimas netaikomas, jei Prekė jau buvo pakeista ar suremontuota Pardavėjo arba Pardavėjas neįvykdė įsipareigojimo pakeisti Prekę nekokybiška arba pašalinti trūkumus. Klientas vietoj Pardavėjo pasiūlyto defekto pašalinimo gali reikalauti pakeisti Prekę nauja arba vietoj Prekės pakeitimo reikalauti, kad būtų pašalintas trūkumas, nebent to neįmanoma užtikrinti, kad Prekė atitiktų sutartį Kliento pasirinktu būdu arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo pasiūlytu būdu. Vertinant išlaidų viršijimą, atsižvelgiama į Prekės be defektų vertę, rasto defekto rūšį ir reikšmingumą, taip pat į nepatogumus, kurių Klientas kitu atveju patirtų. Klientas negali atsisakyti Pardavimo sutarties, jei trūkumas yra nereikšmingas;

● Reikalauti pakeisti nekokybišką Prekę į naują arba pašalinti defektą. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką Prekę be defektų arba pašalinti defektą per protingą terminą, nesukeldamas Klientui nereikalingų nepatogumų. Pardavėjas gali atsisakyti tenkinti Kliento prašymą, jeigu nekokybiškos Prekės neįmanoma suderinti su Pardavimo sutartimi Kliento pasirinktu būdu arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su antruoju galimu Pardavimo sutarties vykdymo būdu. Keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas;

● Jei prekės neatitinka sutarties, Klientas, kuris yra Vartotojas, gali reikalauti ją pataisyti arba pakeisti. Pardavėjas gali pakeisti prekę, kai Vartotojas reikalauja ją pataisyti, arba pataisyti prekę, kai Vartotojas reikalauja ją pakeisti, jei Vartotojo pasirinktu būdu užtikrinti prekės atitiktį sutarčiai neįmanoma arba tam reikia pernelyg didelių išlaidų.

11.5. Klientas, pasinaudojęs garantinėmis teisėmis, privalo pristatyti nekokybišką prekę Pardavėjo adresu naudodamasis kurjerių kompanijos paslaugomis. Pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.

11.6. Pardavėjas atsako pagal garantiją, jei fizinis defektas nustatomas nepraėjus dvejiems metams nuo Prekių perdavimo Klientui. Pretenzija dėl defekto pašalinimo ar Prekės pakeitimo be defektų pasibaigia po vienerių metų, tačiau šis terminas negali baigtis anksčiau, nei nepasibaigus pirmame sakinyje nurodytam terminui. Per šį laikotarpį Klientas gali atsisakyti Pardavimo sutarties arba pateikti kainos sumažinimo deklaraciją dėl Prekės trūkumo. Jei Klientas pareikalavo pakeisti Prekę į be defektų arba pašalinti defektą, terminas atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties arba pateikti kainos sumažinimo pareiškimą pradedamas skaičiuoti nuo prekės keitimo ar defekto pašalinimo termino neįvykdymo. Jeigu prekės neatitinka sutarties, Vartotojas gali pateikti kainos sumažinimo arba sutarties atsisakymo deklaraciją, kai: Pardavėjas atsisakė vykdyti remonto ar pakeitimo prievolę arba iš jo pareiškimo ar aplinkybių aišku, kad jis to nevykdys; Pardavėjas jau užtikrino, kad prekės atitiktų sutartį; arba prekės neatitikimas sutarčiai yra toks reikšmingas, kad dėl to galima nedelsiant sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jeigu prekės neatitikimas sutarčiai neturi reikšmės. Vartotojo atveju daroma prielaida, kad neatitikimas yra reikšmingas. Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo apie kainos sumažinimą gavimo dienos, grąžina Vartotojui sumokėtas sumas dėl pasinaudojimo teise sumažinti kainą. Sutarties atsisakymo atveju vartotojas nedelsdamas savo lėšomis grąžina prekę Pardavėjui, o Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo ar įrodymo, jų sugrįžimas.

11.7. Bet kokius skundus, susijusius su Prekėmis ar Pardavimo sutarties įgyvendinimu, Klientas gali siųsti raštu Pardavėjo el. pašto adresu: support@gradinamax.lt

11.8. Pardavėjas per 14 dienų nuo kreipimosi su skundu gavimo dienos atsakys į Kliento pateiktą Prekės skundą arba skundą, susijusį su Pardavimo sutarties įgyvendinimu.

11.9. Klientas gali pateikti Pardavėjui skundą, susijusį su naudojimusi Pardavėjo elektroniniu būdu teikiamomis nemokamomis paslaugomis. Skundas gali būti pateiktas, pavyzdžiui, elektronine forma ir išsiųstas el.pašto adresu: support@gradinamax.lt . Skunde klientas turi įtraukti problemos aprašymą. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, išnagrinėja skundą ir pateikia Klientui atsakymą.

11.10. Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją. Konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.

11.11. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Grąžinti galite visas www.gradinamax.lt Internetinėje Parduotuvėje įsigytas kokybiškas prekes per 30 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo datos, išskyrus sėklas ir grybus (remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“). Pirkėjas apie sutarties atsisakymą turi informuoti Pardavėją raštu, nepasibaigus grąžinimo terminui: support@gradinamax.lt.
Prašymą galima pateikti laisva forma, nurodant:

● informacija apie pardavėją;

● informacija apie pirkėją;

● informacija apie grąžinamas prekes (pavadinimas ir kiekis);

● grąžinimo priežastis.

12.2. Jei įsigyta prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto įsigijimo datos. (LR Civilinio kodekso 6.338 dalis). Norint pateikti pretenziją dėl prekės pirktos Internetinėje Parduotuvėje kokybės, būtina susisiekti el.paštu: support@gradinamax.lt .

12.3. Grąžinant kokybiškas prekes, jeigu jos nepatenka į 12.1. punkte nurodytą negrąžinamų prekių sąrašą, būtina laikytis šių sąlygų:

● Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

● Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

● Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;

● Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

● Grąžinant prekę būtina pateikti užpildytą grąžinimo dokumentą, kuris pridedamas prie perkamų prekių.

12.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

12.5. Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos pardavėjo.

12.6. Grąžinti prekes pirkėjas naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis. Paštomatais ir paštu prekių grąžinimas negalimas. Prekių grąžinimo adresas:

Gradinamax Oksana Wieckowicz
Poland Zgierz, ul. Barwnikowa 10, 95-100
NIP: 927-185-49-48

12.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami, banko pavedimu į grąžinimo formoje nurodytą mokėtojo banko sąskaitą per 14 dienų.

12.8. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

13. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine parduotuve.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo Internetinė parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ir/ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu.

14.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti geranoriškai, pirkėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

15. NEMOKAMOS PASLAUGOS

15.1. Pardavėjas Klientams teikia nemokamas paslaugas elektroninėmis priemonėmis:

● Pokalbiai;

● Kontaktinė forma;

● Naujienlaiškis;

● Kliento paskyros tvarkymas;

● Savo nuomonės paskelbimas.

15.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos teikiamos 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, išskyrus pokalbių paslaugą, kuri teikiama parduotuvės interneto svetainėje nurodytomis valandomis ir dienomis.

15.3. Pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti ir keisti prieigos prie pasirinktų nurodytų paslaugų suteikimo tipą, formą, laiką ir būdą, apie kurį Taisyklių pakeitimą atitinkančiu būdu informuos Klientus.

15.4. Pokalbių paslauga, kuri yra nemokama, - tai realaus laiko ryšio tarp Kliento ir Pardavėjo užmezgimas per greitųjų žinučių programą, patalpintą Parduotuvės interneto svetainėje.

15.5. Atsisakyti nemokamos pokalbių paslaugos galima bet kuriuo metu.

15.6. Susisiekimo formos paslauga – tai pranešimo siuntimas Pardavėjui naudojant Parduotuvės svetainėje esančią formą.

15.7. Atsisakyti nemokamos paslaugos Susisiekimo forma galima bet kuriuo metu ir nustojus siųsti užklausas Pardavėjui.

15.8. Naujienlaiškio paslauga gali naudotis bet kuris Klientas, įvedęs savo elektroninio pašto adresą, naudodamas Pardavėjo Parduotuvės svetainėje pateiktą registracijos formą. Pateikęs užpildytą registracijos formą, Klientas nedelsdamas elektroniniu paštu gaus aktyvinimo nuorodą registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu, kad būtų patvirtinta Naujienlaiškio prenumerata. Kai tik Klientas suaktyvina nuorodą, sudaroma Naujienlaiškio paslaugos teikimo elektroninėmis priemonėmis sutartis.

15.9. Naujienlaiškio paslauga – tai Pardavėjo elektroninių pranešimų siuntimas el. pašto adresu, su informacija apie naujus Pardavėjo pasiūlyme esančius produktus ar paslaugas. Naujienlaiškį Pardavėjas siunčia visiems užsisakiusiems klientams.

15.10. Kiekviename naujienlaiškyje, skirtame Klientų duomenims, visų pirma turi būti: informacija apie siuntėją, užpildytas "temos" laukelis, apibrėžiantis pranešimo turinį, ir informacija apie galimybę ir būdą atsisakyti nemokamos naujienlaiškio paslaugos.

15.11. Klientas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos paspausdamas prenumeratos atsisakymo nuorodą kiekviename naujienlaiškyje, siunčiamame kaip naujienlaiškio paslaugos dalis, arba išjungdamas atitinkamą pasirinkimą Kliento paskyroje.

15.12. Kliento paskyros priežiūros paslauga teikiama po registracijos Taisyklėse aprašytomis sąlygomis ir leidžia Klientui keisti registracijos metu pateiktus duomenis, taip pat sekti Kliento būseną, matyti užsakymus ir jų istoriją.

15.13. Klientas gali pašalinti paskyrą pateikdamas prašymą Pardavėjui.

 

Atnaujinta: 2023 03 30


Ar turite kokių nors klausimų?

Klientų aptarnavimas:

Kontaktai el. paštu: info@gradinamax.lt

mc visa dhl dpd