0

Statutas

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Šios taisyklės apibrėžia GradinaMax, kurios registruota buveinė yra Zgierz per internetinę parduotuvę www.gradinamax.lt (toliau vadinama:) bendrąsias sąlygas, taisykles ir būdą. Internetinė parduotuvė ir GradinaMax, kurios registruota buveinė yra Šviebodzine, teikia nemokamas elektronines paslaugas.

I. Apibrėžimai

1. Darbo dienos – savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.

2. Pristatymas – tai faktinis Pardavėjo, per Tiekėją, užsakyme nurodytų Prekių pristatymo Klientui veiksmas.

3. Tiekėjas – tai kurjerių įmonė, su kuria Pardavėjas bendradarbiauja pristatydamas Prekes.

4. Slaptažodis – reiškia Kliento Registracijos Internetinėje parduotuvėje metu pasirinkta raidžių, skaičių ar kitų simbolių eilutę, naudojama prieigai prie Kliento paskyros Internetinėje parduotuvėje užtikrinti.

5. Klientas – subjektas, kuriam pagal Nuostatus ir teisės aktų nuostatas gali būti teikiamos elektroninės paslaugos arba su kuriuo gali būti sudaroma Pardavimo sutartis.

6. Vartotojas - fizinis asmuo, sudarantis su prekiautoju teisinį sandorį, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo ūkine ar profesine veikla.

7. Kliento paskyra - kiekvienam Klientui skirtas atskiras skydelis, kurį Pardavėjas atidaro Kliento vardu, Klientui atlikus registraciją ir sudarius sutartį dėl Kliento paskyros paslaugos teikimo.

8. Verslininkas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo ir kuriam įstatymas suteikia teisnumą, savo vardu vykdantis ūkinę ar profesinę veiklą ir atliekantis teisinius veiksmus, tiesiogiai susijusius su jo ūkine ar profesine veikla.

9. Vartotojo teises turintis verslininkas - fizinis asmuo, sudarantis pirkimo-pardavimo sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, kad ji nėra šio verslininko profesinio pobūdžio, visų pirma dėl jo verslo veiklos dalyko, pateikto remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.

10. Taisyklės

11. Registracija – Tai Taisyklėse nurodytu būdu atliktas faktinis veiksmas, reikalingas Klientui naudotis visomis Internetinės parduotuvės funkcijomis.

12. Pardavėjas – tai GradinaMax ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruota buveinė yra Zgierz, ul. Barwnikowa 10, 95-100, NIP: 927-185-49-48, REGON: 521511993; paštu: info@gradinamax.lt, kuri taip pat yra Internetinės parduotuvės savininkas.

13. Parduotuvės svetainė – tai interneto svetainės, kurioje Pardavėjas valdo Internetinę parduotuvę, veikiančią www.gradinamax.lt domene.

14. Prekė - tai produktas, kurį Pardavėjas pateikia Parduotuvės interneto svetainėje ir kuriam gali būti taikoma Pardavimo sutartis.

15. Patvarioji laikmena – medžiaga ar įrankis, leidžiantis Klientui ar Pardavėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kuris leistų ateityje prieiti prie informacijos per laikotarpį, atitinkantį šios informacijos naudojimo tikslus ir kuri leistų saugomą informaciją atkurti nepakeistą.

16. Pardavimo sutartis – Tai Taisyklėse nustatytomis sąlygomis nuotoliniu būdu tarp Kliento ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

II. Bendrosios nuostatos ir naudojimasis interneto parduotuve

1. Visos teisės į Internetinę parduotuvę, įskaitant nuosavybės teises, intelektinės nuosavybės teises į jos pavadinimą, interneto domeną, Parduotuvės svetainę, taip pat į Parduotuvės svetainėje skelbiamus raštus, formas, logotipus (išskyrus Svetainėje pateikiamus logotipus ir nuotraukas). ) Parduotuvė prekių pristatymo tikslu, kurių autorinės teisės priklauso tretiesiems asmenims) priklauso Pardavėjui, o naudojimasis jomis gali vykti tik Taisyklių nustatyta tvarka ir laikantis Taisyklių bei gavus raštišką Pardavėjo sutikimą.

2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Internetine parduotuve būtų galima naudotis interneto vartotojams naudojant visas populiarias interneto naršykles, operacines sistemas, įrenginių tipus ir interneto ryšio tipus. Minimalūs techniniai reikalavimai, leidžiantys naudotis Parduotuvės svetaine, yra žiniatinklio naršyklė, kurioje yra bent Internet Explorer 11 arba Chrome 66 arba FireFox 60 arba Opera 53 arba Safari 5 ar naujesnė versija, su įjungta Javascript, priimanti slapukus ir interneto ryšį. pralaidumas ne mažesnis kaip 256 kbit/s. Parduotuvės svetainė optimizuota minimaliai 1024x768 pikselių ekrano raiškai.

3. Pardavėjas naudoja slapukų mechanizmą, kuriuos Pardavėjo serveris išsaugo Kliento galutinio įrenginio kietajame diske, kai Klientai naudojasi Parduotuvės Svetaine. Slapukų naudojimas yra skirtas teisingam Parduotuvės svetainės veikimui Klientų galutiniuose įrenginiuose. Šis mechanizmas nesunaikina Kliento galutinio įrenginio ir nekeičia Kliento galinių įrenginių konfigūracijos ar šiuose įrenginiuose įdiegtos programinės įrangos. Kiekvienas klientas gali išjungti slapukų mechanizmą savo galutinio įrenginio interneto naršyklėje. Pardavėjas nurodo, kad slapukų išjungimas vis dėlto gali sukelti sunkumų arba trukdžių naudotis Parduotuvės svetaine.

4. Norėdamas pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje per Parduotuvės svetainę arba el. paštu ir naudotis Parduotuvės svetainėse teikiamomis paslaugomis, Klientas privalo turėti aktyvią el. pašto paskyrą.

5. Norint pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje telefonu, Klientas turi turėti aktyvų telefono numerį.

6. Klientui draudžiama teikti neteisėtą turinį ir Klientui naudotis Internetinės parduotuvės, Parduotuvės Svetainės ar nemokamomis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis prieštaraujančiu įstatymui, padorumui ar pažeidžiančiu trečiųjų asmenų asmenines teises.

7. Pardavėjas pareiškia, kad viešas interneto pobūdis ir naudojimasis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis gali būti susijęs su rizika, kad neįgalioti asmenys gali gauti ir keisti Kliento duomenis, todėl Klientai turėtų naudoti tinkamas technines priemones minėtai rizikai sumažinti. Visų pirma, jie turėtų naudoti antivirusines programas ir programas, apsaugančias interneto vartotojų tapatybę. Pardavėjas niekada ir jokia forma neprašo Kliento pateikti slaptažodžio.

8. Draudžiama naudotis Internetinės parduotuvės ištekliais ir funkcijomis Kliento veiklai, kuri pažeistų Pardavėjo interesus, t.y. kito verslininko ar prekės reklamai; veikla, kurią sudaro su Pardavėjo veikla nesusijusio turinio paskelbimas; veikla, kurią sudaro melagingo ar klaidinančio turinio paskelbimas.

III. Registracija

1. Norėdamas susikurti Kliento paskyrą, Klientas privalo atlikti nemokamą registraciją.

2. Norint pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje registracija nebūtina.

3. Norėdamas užsiregistruoti, Klientas turėtų užpildyti Pardavėjo Parduotuvės interneto svetainėje pateiktą registracijos formą ir užpildytą registracijos formą elektroniniu būdu nusiųsti Pardavėjui, registracijos formoje pasirinkdamas atitinkamą funkciją. Registracijos metu Klientas nustato individualų Slaptažodį.

4. Klientas taip pat turi galimybę užsiregistruoti savo vartotojo paskyroje interneto svetainėse www.facebook.com, www.google.com ir www.twitter.com. Kliento paskyra sukuriama per specialų nukreipimą iš Parduotuvės svetainės į paslaugos, per kurią užsiregistruoja Klientas, svetainę, kurioje Kliento prašoma nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos jis turi tam tikroje svetainėje. Po autorizavimo Klientas nukreipiamas atgal į Parduotuvės Svetainę, kur sukuriama Kliento Paskyra su nuoroda į vartotojo paskyrą svetainėje, per kurią Klientas registruojasi. Pardavėjas tam tikros svetainės vartotojo vardo ir slaptažodžio neregistruoja ir nesaugo.

5. Klientas, pildydamas registracijos formą, turi galimybę susipažinti su Taisyklėmis, sutikdamas su jos turiniu pažymėdamas formoje atitinkamą laukelį. 6. Pateikęs užpildytą registracijos formą, Klientas registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu nedelsdamas gaus Pardavėjo patvirtinimą apie registraciją. Šiuo momentu sudaroma elektroninio Kliento paskyros paslaugos teikimo sutartis ir Klientas įgyja galimybę prisijungti prie Kliento paskyros bei atlikti Registracijos metu pateiktų duomenų pakeitimus.

IV. Įsakymai

1. Parduotuvės interneto svetainėje pateikiama informacija nėra Pardavėjo pasiūlymas Civilinio kodekso prasme, o tik kvietimas klientams teikti pasiūlymus dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

2. Klientas užsakymus Internetinėje parduotuvėje gali pateikti per Parduotuvės svetainę arba elektroniniu paštu, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.

3. Klientas užsakymus Internetinėje parduotuvėje gali pateikti telefonu Parduotuvės svetainėje nurodytomis valandomis ir dienomis.

4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Parduotuvės interneto svetainėje, užsakymą užbaigia pasirinkdamas jį dominančias Prekes. Prekės pridedamos prie užsakymo pasirinkus komandą "Į krepšelį" prie konkrečių Prekių, pateiktų Parduotuvės interneto svetainėje. Klientas, užpildęs visą užsakymą ir nurodęs Pristatymo būdą bei apmokėjimo būdą, užsakymą pateikia išsiųsdamas Pardavėjui užsakymo formą, Parduotuvės Svetainėje pasirinkęs mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“. Kiekvieną kartą prieš išsiųsdamas užsakymą Pardavėjui, Klientas informuojamas apie bendrą pasirinktų Prekių ir pristatymo kainą, taip pat apie visas papildomas išlaidas, kurias jis privalo sumokėti pagal Pardavimo sutartį.

5. Pateikdamas užsakymą telefonu, Klientas naudojasi telefono numeriu, kurį Pardavėjas nurodė Parduotuvės interneto svetainėje. Telefoninio pokalbio metu Klientas nurodo Pardavėjui Prekių pavadinimą iš Parduotuvės interneto svetainėje rodomų Prekių, Prekių, kurias norėtų užsisakyti, kiekį, nurodo pristatymo būdą ir adresą bei apmokėjimo būdą, taip pat savo pasirinkimu nurodo savo elektroninio pašto adresą arba adresą korespondencijai, kad Pardavėjas patvirtintų siūlomos sutarties turinį ir patvirtintų užsakymą, jei tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis. Kiekvieną kartą pokalbio telefonu metu Pardavėjas informuoja Klientą apie bendrą pasirinktų Prekių kainą ir bendrą pasirinkto Pristatymo būdo kainą, taip pat apie visas papildomas išlaidas, kurias Klientas privalėtų patirti, jeigu Pirkimo-pardavimo sutartis. buvo padaryta išvada.

6. Pardavėjas patvirtina Klientui siūlomos Pardavimo sutarties turinį, fiksuojamą - Kliento pasirinkimu - popieriuje arba elektroninio laiško forma - patvirtinimas įvyksta iki Pardavimo sutarties sudarymo.

7. Kliento deklaracija dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, kurią jis pateikė gavęs Pardavėjo patvirtinimą, nurodytą aukščiau punkte. 6, tvirtinamas ant popieriaus ar kitos patvarios laikmenos.

8. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį telefonu, Pardavėjas patvariojoje laikmenoje Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto arba pašto adresu išsiunčia informaciją, kurioje pateikiamas pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimas. Patvirtinimas visų pirma apima: Prekės, kuri yra Pardavimo sutarties objektas, specifikaciją, jos kainą, pristatymo kainą ir informaciją apie bet kokias kitas išlaidas, kurias Klientas privalo patirti dėl Pardavimo sutarties.

9. Klientas, pateikęs užsakymą el. paštu, jį siunčia Pardavėjo Parduotuvės svetainėje nurodytu el. pašto adresu. Pardavėjui siunčiamoje žinutėje Klientas visų pirma nurodo: Prekės pavadinimą ir jos kodą, spalvą ir kiekį, tarp Parduotuvės svetainėje pristatomų Prekių, savo kontaktinius duomenis.

10. Gavęs iš Kliento el. paštu 9 skyriuje nurodytą pranešimą, Pardavėjas siunčia Klientui atsakomąjį pranešimą el. paštu, nurodydamas jo registracijos duomenis, pasirinktų Prekių kainą, galimas mokėjimo formas ir pristatymo būdą su jo išlaidomis, taip pat informaciją apie visus papildomus mokėjimus, kuriuos Klientas turi atlikti pagal Pardavimo sutartį. Pranešime Klientas taip pat informuojamas, kad Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas el. paštu sukelia pareigą sumokėti už užsakytas Prekes. Remdamasis Pardavėjo pateikta informacija, Klientas užsakymą gali pateikti atsiųsdamas Pardavėjui elektroninį laišką, nurodydamas pasirinktą mokėjimo formą ir pristatymo būdą.

11. Klientas, pateikdamas užsakymą, pateikia Pardavėjui pasiūlymą sudaryti Prekių, kurios yra užsakymo objektas, pardavimo sutartį.

12. Pardavėjas, pateikęs užsakymą, Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą apie jo pateikimą.

13. Tada, patvirtinęs užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia informaciją apie užsakymo priėmimą apdorojimui. Informacija apie užsakymo priėmimą vykdyti yra Pardavėjo pareiškimas dėl pasiūlymo priėmimo, nurodytas punkte. 11 aukščiau ir Klientui jį gavus, sudaroma Pardavimo sutartis.

14. Sudaręs Pardavimo sutartį, Pardavėjas patvirtina Klientui jos sąlygas, išsiųsdamas jas patvariojoje laikmenoje Kliento elektroninio pašto adresu arba raštu Kliento Registracijos ar užsakymo metu nurodytu adresu.

V. Mokėjimas

1. Parduotuvės Svetainėje šalia pateiktų Prekių pateiktos kainos yra bruto kainos ir jose nėra informacijos apie Pristatymo išlaidas ir bet kokias kitas išlaidas, kurias Klientas privalės patirti dėl Pardavimo sutarties, dėl kurių Klientas bus informuojamas renkantis pristatymo būdą ir pateikiant užsakymą.

2. Klientas gali pasirinkti šias apmokėjimo už užsakytas Prekes formas:

a) mokėjimo kortele arba banko pavedimu per išorinę mokėjimo sistemą Przely24.pl, valdomą PayPro S.A. įsikūrusi Poznanėje (šiuo atveju užsakymas bus pradėtas vykdyti Pardavėjui išsiuntus Klientui patvirtinimą apie užsakymo priėmimą ir lėšoms įskaičius į Pardavėjo banko sąskaitą);

b) atsiskaitymas grynaisiais, Tiekėjo apmokėjimas pristatant (šiuo atveju užsakymo vykdymas prasidės Pardavėjui išsiuntus Klientui užsakymo patvirtinimą).

3. Jei Klientas pasirinko išankstinio apmokėjimo formą, per 7 darbo dienas turi sumokėti už užsakymą pagal sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį numatytą sumą.

4. Klientui neįvykdžius mokėjimo per punkte nurodytą terminą Nuostatų 3 p., Pardavėjas nustato Klientui papildomą terminą sumokėti ir informuoja apie tai Klientą patvariojoje laikmenoje. Informacijoje apie papildomą apmokėjimo terminą taip pat pateikiama informacija, kad šiam terminui pasibaigus, Pardavėjas pasitrauks iš Pardavimo sutarties. Neefektyviai pasibaigus antrajam mokėjimo terminui, Pardavėjas patvariojoje laikmenoje išsiųs Klientui pareiškimą apie sutarties atsisakymą pagal 1 str. Civilinio kodekso 491 str.

VI. Pristatymas

1. Pardavėjas Pristatymą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pardavėjas įsipareigoja Prekes, kurios yra Pardavimo sutarties dalykas, pristatyti be defektų.

3. Pardavėjas Parduotuvės interneto svetainėje skelbia informaciją apie darbo dienų skaičių, reikalingą Pristatymui ir Užsakymo apdorojimui.

4. Parduotuvės interneto svetainėje nurodyta pristatymo ir užsakymo įvykdymo data skaičiuojama darbo dienomis pagal Taisyklių ir sąlygų 5 straipsnio 2 dalį.

5. Užsakytas Prekes Tiekėjas pristato Klientui užsakymo formoje nurodytu adresu.

6. Prekių išsiuntimo Klientui dieną Pardavėjo siuntimą patvirtinanti informacija išsiunčiama Kliento elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Kliento telefono numeriu.

7. Klientas privalo laiku ir būdu apžiūrėti pristatytą siuntą nurodytos rūšies siuntoms priimtinu būdu. Siuntos praradimo ar sugadinimo atveju Klientas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjo darbuotojas surašytų atitinkamą protokolą.

8. Pardavėjas, vadovaudamasis Kliento valia, prie siuntos, kuri yra Pristatymo objektas, prideda kvitą arba PVM sąskaitą faktūrą, apimančią pristatytas Prekes. Norėdamas gauti PVM sąskaitą faktūrą, Pirkėjas pirkimo metu turi deklaruoti, kad perka Prekes kaip verslininkas (mokesčių mokėtojas). Pirmiau nurodyta deklaracija pateikiama pažymint atitinkamą langelį užsakymo formoje prieš siunčiant užsakymą Pardavėjui.

9. Jei Kliento nėra adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą kaip pristatymo adresą, Tiekėjo darbuotojas paliks pranešimą arba bandys susisiekti su Klientu telefonu, kad suderintų laiką, kada Klientas atvyks. Jei Tiekėjas grąžina užsakytas Prekes atgal į Internetinę parduotuvę, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju el. paštu arba telefonu ir dar kartą su Pirkėju suderina pristatymo datą ir kainą.

VII. Garantija

1. Pardavėjas užtikrina Prekių pristatymą be defektų. Pardavėjas atsako pirkėjui, jei prekė turi trūkumų (garantija).

2. Jei Prekė turi trūkumų, Klientas gali:

a) pateikti kainos sumažinimo arba pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo deklaraciją, nebent Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas Klientui nereikalingų nepatogumų nekokybišką Prekę pakeičia be defektų arba pašalina trūkumą. Šis apribojimas netaikomas, jei Prekė jau buvo pakeista ar suremontuota Pardavėjo arba Pardavėjas neįvykdė įsipareigojimo pakeisti Prekę nekokybiška arba pašalinti trūkumus. Klientas vietoj Pardavėjo pasiūlyto defekto pašalinimo gali reikalauti pakeisti Prekę be defektų arba vietoj Prekės pakeitimo reikalauti, kad būtų pašalintas trūkumas, nebent to neįmanoma užtikrinti, kad Prekė atitiktų sutartį Kliento pasirinktu būdu arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo pasiūlytu būdu. Vertinant išlaidų viršijimą, atsižvelgiama į Prekės be defektų vertę, rasto defekto rūšį ir reikšmingumą, taip pat į nepatogumus, kurių Klientas kitu atveju patirtų. Klientas negali atsisakyti Pardavimo sutarties, jei trūkumas yra nereikšmingas.

b) reikalauti pakeisti nekokybišką Prekę be defektų arba pašalinti defektą. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką Prekę be defektų arba pašalinti defektą per protingą terminą, nesukeldamas Klientui nereikalingų nepatogumų. Pardavėjas gali atsisakyti tenkinti Kliento prašymą, jeigu nekokybiškos Prekės neįmanoma suderinti su Pardavimo sutartimi Kliento pasirinktu būdu arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su antruoju galimu Pardavimo sutarties vykdymo būdu. Remonto ar keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

c) Jei prekės neatitinka sutarties, Klientas, kuris yra Vartotojas, gali reikalauti ją pataisyti arba pakeisti. Pardavėjas gali pakeisti prekę, kai Vartotojas reikalauja ją pataisyti, arba pataisyti prekę, kai Vartotojas reikalauja ją pakeisti, jei Vartotojo pasirinktu būdu užtikrinti prekės atitiktį sutarčiai neįmanoma arba tam reikia pernelyg didelių išlaidų.

3. Klientas, pasinaudojęs garantinėmis teisėmis, privalo pristatyti nekokybišką prekę Pardavėjo adresu. Jei Klientas yra vartotojas ir verslininkas, turintis vartotojo teises, pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.

4. Pardavėjas atsako pagal garantiją, jei fizinis defektas nustatomas nepraėjus dvejiems metams nuo Prekių perdavimo Klientui. Pretenzija dėl defekto pašalinimo ar Prekės pakeitimo be defektų pasibaigia po vienerių metų, tačiau šis terminas negali baigtis anksčiau, nei nepasibaigus pirmame sakinyje nurodytam terminui. Per šį laikotarpį Klientas gali atsisakyti Pardavimo sutarties arba pateikti kainos sumažinimo deklaraciją dėl Prekės trūkumo. Jei Klientas pareikalavo pakeisti Prekę į be defektų arba pašalinti defektą, terminas atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties arba pateikti kainos sumažinimo pareiškimą pradedamas skaičiuoti nuo prekės keitimo ar defekto pašalinimo termino neįvykdymo. . Jeigu prekės neatitinka sutarties, Vartotojas gali pateikti kainos sumažinimo arba sutarties atsisakymo deklaraciją, kai: Pardavėjas atsisakė vykdyti remonto ar pakeitimo prievolę arba iš jo pareiškimo ar aplinkybių aišku, kad jis to nevykdys; Pardavėjas jau užtikrino, kad prekės atitiktų sutartį; arba prekės neatitikimas sutarčiai yra toks reikšmingas, kad dėl to galima nedelsiant sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jeigu prekės neatitikimas sutarčiai neturi reikšmės. Vartotojo atveju daroma prielaida, kad neatitikimas yra reikšmingas. Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo apie kainos sumažinimą gavimo dienos, grąžina Vartotojui sumokėtas sumas dėl pasinaudojimo teise sumažinti kainą. Sutarties atsisakymo atveju vartotojas nedelsdamas savo lėšomis grąžina prekę Pardavėjui, o Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo ar įrodymo, jų sugrįžimas.

5. Bet kokius skundus, susijusius su Prekėmis ar Pardavimo sutarties įgyvendinimu, Klientas gali siųsti raštu Pardavėjo adresu.

6. Pardavėjas per 14 dienų nuo kreipimosi su skundu gavimo dienos atsakys į Kliento pateiktą Prekės skundą arba skundą, susijusį su Pardavimo sutarties įgyvendinimu.

7. Klientas gali pateikti Pardavėjui skundą, susijusį su naudojimusi Pardavėjo elektroniniu būdu teikiamomis nemokamomis paslaugomis. Skundas gali būti pateiktas, pavyzdžiui, elektronine forma ir išsiųstas adresu info@gradinamax.lt. Skunde klientas turi įtraukti problemos aprašymą. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, išnagrinėja skundą ir pateikia Klientui atsakymą.

8. Pardavėjas netaiko ginčų sprendimo ne teismo tvarka, nurodyto 2016 m. rugsėjo 23 d. Vartojimo ginčų sprendimo ne teisme įstatyme.

VIII. Garantija

1. Pardavėjo parduodamoms prekėms gali būti taikoma prekių gamintojo arba platintojo suteikta garantija.

2. Prekių, kurioms taikoma garantija, atveju informacija apie garantijos buvimą ir turinį kiekvieną kartą pateikiama Parduotuvės Interneto svetainėje.

IX. Pasitraukimas iš Pardavimo sutarties

1. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas ir Vartotojo teises turintis Verslininkas, sudaręs Pardavimo sutartį, gali per 30 dienų jos atsisakyti nenurodydamas priežasties.

2. Pardavimo sutarties atsisakymo terminas skaičiuojamas nuo to momento, kai Prekes perima Vartotojas, Vartotojo teises turintis Verslininkas arba jų nurodytas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas.

3. Vartotojas ir Vartotojo teises turintis Verslininkas gali atsisakyti Pardavimo sutarties, pateikdami Pardavėjui pareiškimą dėl sutarties atsisakymo. Ši deklaracija gali būti pateikta, pavyzdžiui, raštu Pardavėjo adresu, t.y.: GradinaMax ribotos atsakomybės bendrovė Przylep (66-015), ul. Zakładowa 32, arba elektroniniu paštu Pardavėjo adresu, t.y. info@gradinamax.lt. Deklaraciją galima pateikti naudojantis forma, kurios pavyzdį Pardavėjas patalpino Parduotuvės interneto svetainėje adresu Grąžinimo forma. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus.

4. Vartotojas ir Vartotojo teises turintis Verslininkas gali atsisakyti Sutarties, pateikdami Pardavėjui sutarties atsisakymo pareiškimą, užpildydami formą, esančią svetainėje adresu: Elektroninė sutarties atsisakymo forma. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus. Pardavėjas nedelsdamas patvirtina Vartotojui ir Vartotojo teises turintiems verslininkams gavęs per svetainę pateiktą formą.

5. Pardavimo sutarties atsisakymo atveju ji laikoma negaliojančia.

6. Jeigu Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas pareiškimą dėl Pardavimo sutarties atsisakymo pateikė prieš Pardavėjui priėmus jo pasiūlymą, pasiūlymas nustoja galioti.

7. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo ar Verslininko pareiškimo apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžinti visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant Prekės pristatymo vartotojui išlaidas. arba Vartotojo teises turintis verslininkas. Pardavėjas gali sulaikyti iš vartotojo ar verslininko, turinčio vartotojo teises, gautų mokėjimų grąžinimą iki tol, kol vartotojas ar verslininkas, turintis vartotojo teises, grąžins Prekes arba pateiks įrodymus, kad Prekes išsiuntė atgal, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

8. Jeigu Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas, įgyvendinantis sutarties atsisakymo teisę, pasirinko kitą Prekių pristatymo būdą nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastas Pristatymo būdas, Pardavėjas neprivalo grąžinti Vartotojo patirtų papildomų išlaidų. arba Vartotojo teises turintis verslininkas.

9. Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjui. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti Prekes Pardavėjo adresu iki termino pabaigos.

10. Atsisakymo atveju Klientas, kuris yra Vartotojas arba Vartotojo teises turintis Verslininkas, padengia tik tiesiogines grąžinimo išlaidas.

11. Jeigu dėl savo pobūdžio Prekės paprastai negali būti grąžinamos paštu, Pardavėjas apie prekių grąžinimo išlaidas Parduotuvės tinklalapyje informuoja Vartotoją ir Vartotojo teises turintį Verslininką.

12. Vartotojas ir Vartotojo teises turintis Verslininkas atsako už bet kokį Prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Prekių naudojimo daugiau, nei būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

13. Pardavėjas mokėjimą grąžina naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudoja Vartotojas ar Vartotojo teises turintis Verslininkas, nebent vartotojas ar Vartotojo teises turintis verslininkas aiškiai sutiko dėl kitokio grąžinimo būdo, dėl kurio nėra jokių išlaidų jam.

14. Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, nesuteikiama teisė atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, kai paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susiję su kitais daiktais.

15. Teisė atsisakyti Pardavimo sutarties nesuteikiama Vartotojui ir Verslininkui, turinčiam Vartotojo teises, susijusias su sutartimis, pagal kurias Prekės greitai genda arba turi trumpą galiojimo laiką.

X. Nemokamos paslaugos

1. Pardavėjas Klientams teikia nemokamas paslaugas elektroninėmis priemonėmis:

  • Pokalbiai;
  • Kontaktinė forma;
  • Naujienlaiškis;
  • Kliento paskyros tvarkymas;
  • Savo nuomonės paskelbimas

2. 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos teikiamos 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, išskyrus pokalbių paslaugą, kuri teikiama parduotuvės interneto svetainėje nurodytomis valandomis ir dienomis.

3. Pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti ir keisti prieigos prie pasirinktų nurodytų paslaugų suteikimo tipą, formą, laiką ir būdą, apie kurį Taisyklių pakeitimą atitinkančiu būdu informuos Klientus.

4. Pokalbių paslauga, kuri yra nemokama, - tai realaus laiko ryšio tarp Kliento ir Pardavėjo užmezgimas per greitųjų žinučių programą, patalpintą Parduotuvės interneto svetainėje.

5. Atsisakyti nemokamos pokalbių paslaugos galima bet kuriuo metu ir tai yra neskambinti Pardavėjui.

6. Susisiekimo formos paslauga – tai pranešimo siuntimas Pardavėjui naudojant Parduotuvės svetainėje esančią formą.

7. Atsisakyti nemokamos paslaugos Susisiekimo forma galima bet kuriuo metu ir nustojus siųsti užklausas Pardavėjui.

8. Naujienlaiškio paslauga gali naudotis bet kuris Klientas, įvedęs savo elektroninio pašto adresą, naudodamas Pardavėjo Parduotuvės svetainėje pateiktą registracijos formą. Pateikęs užpildytą registracijos formą, Klientas nedelsdamas elektroniniu paštu gaus aktyvinimo nuorodą registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu, kad būtų patvirtinta Naujienlaiškio prenumerata. Kai tik Klientas suaktyvina nuorodą, sudaroma Naujienlaiškio paslaugos teikimo elektroninėmis priemonėmis sutartis.

9. Naujienlaiškio paslauga – tai Pardavėjo elektroninių pranešimų siuntimas el. pašto adresu, su informacija apie naujus Pardavėjo pasiūlyme esančius produktus ar paslaugas. Naujienlaiškį Pardavėjas siunčia visiems užsisakiusiems klientams.

10. Kiekviename naujienlaiškyje, skirtame Klientų duomenims, visų pirma turi būti: informacija apie siuntėją, užpildytas "temos" laukelis, apibrėžiantis pranešimo turinį, ir informacija apie galimybę ir būdą atsisakyti nemokamos naujienlaiškio paslaugos.

11. Klientas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos paspausdamas prenumeratos atsisakymo nuorodą kiekviename naujienlaiškyje, siunčiamame kaip naujienlaiškio paslaugos dalis, arba išjungdamas atitinkamą pasirinkimą Kliento paskyroje.

12. Kliento paskyros priežiūros paslauga teikiama po registracijos Taisyklėse aprašytomis sąlygomis ir susideda iš tam, kad Klientui Parduotuvės svetainėje pateikiamas specialus skydelis, leidžiantis Klientui keisti registracijos metu pateiktus duomenis, taip pat sekti Kliento būseną. užsakymų ir jau įvykdytų užsakymų istorija.

13. Registraciją atlikęs Klientas gali pateikti Pardavėjui prašymą pašalinti Kliento paskyrą, tačiau tuo atveju, kai pateikiamas prašymas

mc visa dhl dpd